Forum Republika Santanii i Burgii Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Republika Santanii i Burgii
Trafiłeś na stare forum! Prosimy o rejestrację (lub odwiedziny) na wspolnota.mikronacje.info w dziale naszego państwa.
 Statut Uk Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
Franciszek Habsburg-Hoth
RządDołączył: 23 Lis 2011
Posty: 489
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Rutzelburg

PostWysłany: Pon 20:13, 12 Gru 2011 Powrót do góry

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

§1. Uniwersytet jest samorządną i autonomiczną w granicach prawa wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, kierowaną przez jego organy.

§2. Uniwersytet działa na rzecz wszechstronnego rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej, kierując się w swej działalności dobrem Republikańskiego społeczeństwa.

§3. Niniejszy Statut oraz zgodne z nim uchwały, zarządzenia i inne rozstrzygnięcia wydane przez właściwe organy uniwersyteckie, wiążą wszystkich członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym.

Artykuł 2.

§1. Pierwszoplanowym zadaniem Uniwersytetu jest propagowanie i rozwój nauki w Republice, w tym integracja środowiska naukowego oraz wybitnych jednostek kraju.

§2. Uniwersytet kształci osoby chcące zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Bez względu na ilość i zaangażowanie studentów, zależne głównie od warunków ustrojowych państwa, głównym i nieustającym zadaniem uczelni pozostaje zawsze rozwój nauki w Państwie.

Artykuł 3.

§1. Uniwersytet współpracuje ściśle z Biblioteką Burgiogradzką, pełniącą rolę biblioteki uniwersyteckiej.

Artykuł 4.

§1. Uniwersytet finansuje swoją działalność z dotacji budżetowych, ofiarności publicznej oraz dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zleceń odpowiadających jego naukowemu charakterowi.

Rozdział II
Struktura organizacyjna

Artykuł 5.

§1. W skład Uniwersytetu wchodzą:
(1) wydziały;
(2) instytuty;

§2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu są powoływani i odwoływani przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i odpowiadają za należyte funkcjonowanie podległych jednostek; dopuszcza się kierowanie kilkoma jednostkami instytucjonalnymi.

Artykuł 6.

§1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu, realizującą jego cele dydaktyczne.

2. Na czele wydziału stoi wykładowca.

3. Utworzenie wydziału może nastąpić, jeżeli zapewniona jest realizacja celu dydaktycznego Uniwersytetu w zakresie tradycyjnie wyodrębnianej lub dającej się zasadnie wyodrębnić dziedziny wiedzy.

Artykuł 7.

§1. Wykładowca wydziału:
(1) sprawuje zarząd nad podległą jemu jednostką,
(2) reprezentuje wydział na zewnątrz,
(3) bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej,
(4) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą wydziału,
(5) jest przełożonym studentów, pracowników wydziału ,którego uczy,
(6) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących studentów i doktorantów wydziału oraz podejmuje inne akty lub czynności,
(7) może, za zgodą Rektora, powołać pełnomocników, określając zakres ich działania,

Artykuł 8.

1. Instytut jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu realizującą zadania o charakterze ponadwydziałowym, w szczególności z zakresu współpracy z innymi instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi.

2. Na czele instytutu stoi dyrektor.

3. Instytut może prowadzić działalność dydaktyczną w ograniczonym zakresie bądź nie prowadzić jej wcale.

Artykuł 9.

§1.Jednostki ogólnouczelniane tworzy się w razie potrzeby zapewnienia należytej realizacji dających się wyodrębnić zadań wspólnych dla całego Uniwersytetu.

Rozdział III
Organy uniwersyteckie

Artykuł 10.

§1. Organami Uniwersytetu są:
(1) Rektor;
(2) Rada Pedagogiczna.

2. Organami poszczególnych jednostek organizacyjnych są ich kierownicy.

Artykuł 11.

§1. Rektor jest najwyższym jednoosobowym organem Uniwersytetu.

§2. Rektorowi przysługuje honorowy tytuł "Jego Magnificencji".
Artykuł 12.

§1. Rektora powołuje Prezydent na wniosek Rady Pedagogicznej.

§2. Rektor może zostać odwołany, jeżeli:
(1) złożył na ręce Prezydenta i Rady Pedagogicznej rezygnację;
(2) utracił obywatelstwo Państwa;
(3) został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa;
(4) zaprzestał wykonywania swoich obowiązków lub nie daje należytej rękojmi ich dalszego odpowiedniego wykonywania.

§3. Odwołania Rektora dokonuje Prezydent na wniosek Rady Pedagogicznej, przy czym odwołanie wskutek zaprzestania wykonywania obowiązków rektorskich lub braku należytej rękojmi ich dalszego odpowiedniego wykonania może nastąpić jedynie wówczas, gdy wniosek poprze 2/3 członków Rady Pedagogicznej; w wypadku odwołania z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie wniosek winien zawierać wskazanie kandydata na następcę.

§4. Odwołując Rektora, jeśli Rada Pedagogiczna nie wskazała kandydata na następcę,, Prezydent powierza tymczasowe pełnienie obowiązków rektorskich członkowi Rady Pedagogicznej, a w przypadku złożenia rezygnacji odwołanemu, jeżeli wyraża on zgodę.

Artykuł 13.

§1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.

§2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Uniwersytetu, z uwzględnieniem autonomii pracowników naukowych.

§4. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów uniwersyteckich.

Artykuł 14.

§1. Rektor może ustanowić prorektorów jako swoich zastępców.

§2. Zasady zastępstwa oraz szczegółowy podział obowiązków określa Rektor.

Artykuł 15.

§1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Uniwersytetu.

§2. W skład Rady Rektorskiej wchodzą:
(1) Rektor jako jej przewodniczący;
(2) prorektorzy;
(3) dyrektorzy instytutów;
(4) kierownicy jednostek ogólnouczelnianych;
(5) przedstawiciel pracowników niebędących pracownikami naukowymi, z zastrzeżeniem ust. 3;
(7) Dyrektor Biblioteki Burgiogradzkiej;
(Cool przedstawiciel studentów.

§3. Przedstawiciel pracowników niebędących pracownikami naukowymi wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, jeżeli Uniwersytet zatrudnia co najmniej trzech takich pracowników; jest on wybierany przez pracowników w trybie określonym przez Rektora.

§4. Przedstawiciela studentów wybierają spośród siebie studenci Uniwersytetu w trybie określonym przez Rektora; przedstawiciel może zostać wybrany, jeżeli Uniwersytet kształci co najmniej 8 studentów.

§5. Rektor może rozszerzyć skład Rady Pedagogicznej o inne osoby związane z Uniwersytetem.

Artykuł 16.

§1. Do kompetencji Rady Rektorskiej należy:
(1) tworzenie i znoszenie na wniosek Rektora jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
(2) ustalanie uniwersyteckiego regulaminu studiów;
(3) zatwierdzanie na wniosek Rektora regulaminów studiów poszczególnych jednostek dydaktycznych;
(4) opiniowanie projektów dotyczących działalności Uniwersytetu, mających szczególne znaczenie dla jego funkcjonowania;
(5) zatwierdzanie planów finansowych Uniwersytetu i sprawozdań z ich realizacji;
(6) podejmowanie rozstrzygnięć w innych sprawach określonych niniejszym Statutem.

§2. Rada Rektorska może bezwzględną większością głosów uchylić zarządzenie Rektora.

§3. Uchwały Rady Rektorskiej zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos Rektora.

§4. Rektor może zarządzić głosowanie negatywne.

Rozdział IV
Studia i studenci

Artykuł 17.

1. Studia na Uniwersytecie są płatne.

2. Dopuszczalne jest wprowadzenie odpłatności za powtórne uczestnictwo w kursach z uwagi na niezaliczenie ich w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie studenta oraz za studia podyplomowe.

3. Zasady finansowania kształcenia studentów zagranicznych określają stosowne umowy międzynarodowe lub porozumienia międzyuczelniane.

Artykuł 18.

§1. Jednostki dydaktyczne mogą ustalić indywidualny regulamin studiów, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

§2. W przypadku braku w danej jednostce regulaminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obowiązuje w niej ogólnouniwersytecki regulamin studiów.

Artykuł 19.

1. Studentem może zostać każdy obywatel Republiki Santani i Burgii wyrażający chęć podjęcia nauki.

2. Studentem może zostać również obywatel innego wirtualnego państwa, na zasadzie określonej w stosownych umowach międzynarodowych lub porozumieniach międzyuczelnianych.

3. Student podejmując naukę na Uniwersytecie bierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów uniwersyteckich niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o przyjęcie na Uniwersytet, student zostaje zarejestrowany w systemie informatycznym.

Rozdział V
Zmiana Statutu

Artykuł 20.

§1. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną większością 2/3 głosów i następnie zatwierdzonej przez Rektora.

§2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Pedagogiczna zasięga opinii wspólnoty akademickiej Uniwersytetu co do proponowanych zmian.

Rozdział VI
Przepisy Końcowe

Artykuł 21.

§1. Statut wchodzi w życie wraz z dniem ogłoszenia.

Podpisano:
Franciszek Habsburg
Rektor Uk


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Regulamin